Společnosti Autocentrum BARTH a.s., se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, IČO: 252 78 924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1707 jakožto správci osobních údajů(„BARTH“), kontaktní email: gdpr@barth.cz záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak BARTH zpracovává Vaše osobní údaje, jak s nimi nakládá a jak je chrání.

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste obchodním partnerem, zákazníkem nebo návštěvníkem webových stránek BARTH.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Zejména ty, které potřebujeme pro splnění smlouvy uzavřené na základě Vaší objednávky, tedy identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

V případě, že s námi podepisujte nějakou smlouvu, objednáváte si u nás zboží či služby je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám dodáme objednané zboží či služby. Je tomu tak např. z důvodu odstoupení od smlouvy, reklamace, uplatňování náhrady škody, proto Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od ukončení smlouvy a splnění veškerých závazků, které z ní vyplývají. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po dodání zboží či služeb, ani bezprostředně po Vaší žádosti o výmaz osobních údajů.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

Ke zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, případně pro splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy nebo je-li zpracování nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů, případně pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nepotřebujeme. V ostatních případech, např. budeme-li chtít Vám posílat marketingové či obchodní sdělení, zveřejňovat Vaše fotografie, kopírovat si Vaše osobní doklady, již potřebujeme Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

Mohou být mé osobní údaje zneužity?

Přijali jsme veškerá možná opatření, aby ke zneužití nebo úniku Vašich osobních údajů nedošlo. K Vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet osob, jež jsou vázány povinností mlčenlivosti, Vaše osobní údaje jsou vhodným způsobem organizačně a technicky zabezpečeny, tedy výpočetní technika je chráněna přístupovými hesly a antivirovým systémem, v písemné podobě jsou Vaše osobní údaje chráněny i fyzickým zabezpečením, tedy v uzamčených prostorách mimo dosah nepovolaných osob. K úniku nebo zneužití Vašich osobních údajů by tedy dojít nemělo.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K zajištění chodu informačních systémů naší společnosti předáváme Vaše osobní údaje v omezené míře vývojářům těchto systémů, kteří jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Žádná další třetí osoba k Vašim osobním údajům přístup nemá.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup. Pokud máte podezření, že zpracováváme neúplné či nesprávné osobní údaje, můžete požadovat nápravu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo informací, nás kontaktujte na shora uvedené e-mailové adrese: gdpr@barth.cz.

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů, jež jsou k dispozici na našich webových stránkách www.autocentrum.cz nebo v listinné podobě u personálu našich provozoven.

Vaše konkrétní práva pro jednotlivé účely zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže v přehledné tabulce.

 

Právní důvod

Informování subjektu

Právo na přístup

Právo na opravu

Právo na výmaz

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost

Právo vznést námitku

Právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování

pokud jsou údaje získané od subjektu

pokud nejsou údaje získané přímo od subjektu

Článek GDPR

13

14

15

16

17

18

20

21

22

Právní povinnost správce

Ano

Ne, pokud je to stanoveno předpisem se zárukami

Ano

Ano

Ne (do lhůty pro výmaz)

Ano

Ne

Ne

V případě, že není povoleno právním předpisem, tak ne

Životně důležitý zájem subjektu

Ne

Ne, pokud je to stanoveno předpisem se zárukami

Ano

Ano

Ne (do lhůty pro výmaz)

Ano

Ne

Ne

V případě, že není povoleno právním předpisem, tak ne

Souhlas subjektu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Dle znění souhlasu

Plnění smlouvy

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Oprávněný zájem správce

Ano

Ano, pokud to nepopírá smysl zpracování

Ano

Ano

Ano, pokud nejde o ochranu právních nároků

Ano

Ne

Ano

Ano

 


Soubory ke stažení

Prohlášení o zpracování osobních údajů [DOCX, 23.76 KB]