Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 1500 Kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 – 90 minut a je třeba s tím počítat. Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 9 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den pronájmu.

Přebírající osoba

Přebírající osobou se rozumí osoba, která při převzetí vozidla předloží platný řidičský a občanský průkaz/pas. Pokud přebírající osobou není osoba, která sjednala pronájem, je nutné o této skutečnosti pronajímatele informovat. Pokud je pronájem vozidla sjednaný na firmu a vozidlo nepřebírá statutární orgán firmy, je nutné přebírající osobu zplnomocnit k převzetí a vrácení vozidla, podpisu nájemní smlouvy a uhrazení vratné kauce. To stejné platí pokud přebírající osoba není v příbuzenském stavu s osobou, která pronájem sjednala. Vzor plné moci Vám na požádání rádi poskytneme. Plná moc musí být následně zaslaná z datové schránky nebo bude muset disponovat úředně ověřeným podpisem.

Servisní poplatek

Servisní poplatek 1.950 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 6 dní včetně (v pronájmu na 7 a více dní není účtován).

Poplatek zahrnuje:

  • kompletní vyčištění interiéru vozidla,
  • profesionální umytí exteriéru vozidla,
  • 2x plné plynové lahve,
  • kompletní čistá prostěradla,
  • chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí,
  • doplnění provozních kapalin(užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
  • příprava vozidla - drobné opravy a servisní práce,
  • asistenční služba na telefon (tato služba slouží pouze pro klienty, kteří mají zapůjčené vozidlo)

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30 000 Kč u aut a 15 000 Kč u přívěsů. Kauce se uhrazuje při převzetí vozu prostřednictvím Vaší platební karty (není možné platit hotově). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru karavanu.

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Je markýza pojištěna?
Na markýzu se vztahuje pojištění v případech poškození při dopravní nehodě či živlem (požár, výbuch, úder blesku, krupobití, vichřice, tornádo, povodeň, záplava, pád stromů, sloupů, stožárů atd., sesuv půdy, sněhu, laviny, zmrzlé vody, zřícení skal a zemin). Při poškození nesprávnou manipulací nebo nezajištěním proti větru se pojištění na markýzu nevztahuje.

Kompletní podmínky pojištění zde

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného vč. servisního poplatku jako blokaci termínu (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 3 - 7 dnů). Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením nájmu. Kauci zaplatí nájemce platební kartou při převzetí vozu přes platební terminál. V ceně je již zahrnut pronájem kempingového nádobí - talíře, varné nádobí, příbory apod.

Nájezd kilometrů

U obytných vozů kategorie Premium a Family (mimo přívěs) je neomezený limit najetých kilometrů až do výše 3500 km v rámci jednoho pronájmu. Při překročení uvedeného limitu budou rozdílové kilometry doúčtovány po návratu sazbou 4 Kč bez DPH / km.
U vozů  kategorie Travel je v rámci denního pronájmu zahrnutý nájezd 250 km. Rozdílové kilometry jsou účtovány za 3 Kč bez DPH / km.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:
a) 20 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
b) 50 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
c) 80 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
d) 100 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu 
e) 100 % z celkové částky pronájmu - při odstoupení od smlouy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí
Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.